Cartoonised Foto

Tover een foto van jou of (met) iemand anders om tot een cartoon!

Wanneer je een foto geeft zal ik de personen die hier opstaan in cartoon natekenen. Op deze manier houd je een afbeelding over van een cartoon die in de echte wereld staat! Herinneringen worden nog leuker op deze manier. Per extra persoon die op de foto staat, komt er €10 bij. *prijzen zijn een richtlijn en kunnen verschillen per opdracht*


Interesse?

Neem contact met me op!

Juist! Perfect! Bedankt voor de thumbnail Joost